תקנון אתר אינטרנט

כללי:

 1. אתר ״חוד אנרגיה״ מופעל על ידי חברת חוד אנרגיה בע״מ (להלן: "החברה") בכתובת אינטרנט: www.hod-eng.com (להלן: "האתר"). 
 2. מטרתו של האתר הינו מתן מידע אינפורמטיבי בתחום האנרגיה ( להלן: "המידע")
 3. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי השימוש אלו ( להלן: "התקנון") .

הגלישה באתר וביצוע פעולות מעידים על הסכמתך לתנאים הכוללים בתקנון ועל כן עצם גלישתך באתר מעידה כי קראת את התקנון בקפידה והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. כל שימוש באתר, בתכניו ובקוד האתר כפוף לכל תנאי התקנון כמקשה אחת, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיות עזר שונות, לרבות אך לא רק- גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

 1. היה ובהנחה אינך מסכים עם אחד מתניות תקנון זה אין לך רשות לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש במידע שבו.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר וזה לטעמי נוחות בלבד, התקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

הגדרות:

 1. "תכנים/מידע" – כל תוכן המוצג באתר לרבות אך לא רק, בתמונה, במלל, בסרטון, באנימציה, בקוד מקור, בעיצוב, בשם, ברכיבים אינטראקטיביים..
 2. "גולש"- כל גולש לאתר, בין אם בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם.
 3. "תקנון" – כל תנאי השימוש לרבות סעיפי המשנה, כמקשה אחד ותנאיהם שלובים זה בזה.

 

שימוש באתר

 1. השימוש באתר הינו בהסכמה מלאה לכלל תנאי התקנון.
 2. האתר מוצע ומונגש על פי מידע שהחברה מספקת מעת לעת וכפוף לשינויי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, ללא כל התראה מראש. 
 3. אתר זה נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי (personal non-commercial). כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון אסור בהחלט, לרבות השימוש בתוכן האתר ו/או בכל אחד מרכיביו.
 4. המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא. מטרת האתר הינה הרחבת הידע האישי בלבד.
 5. כל מקרה הינו יחודי, ועל כן יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. אין להסתמך על האתר ועל המידע המוצע בו לביצוע כל פעולה. 
 6. החברה פועלת להצגת המידע האמין ביותר , המדויק והמושלם אך ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר כי אין לו כל טענות כנגד החברה בשל טעות/ הטעיה/ מידע שגוי/מידע לא עדכני כפי המופיע באתר. 
 7. הגולש מתחייב לאמת ולבדוק כל נתון ו/או מידע שנתקבל בעת השימוש באתר. 
 8. הגולש מצהיר כי הינו מוותר בזו על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ומפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו גולש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

 1. כל הזכויות הקניין הרוחני באתר זה הינם רכושם הבלעדי של החברה. הזכויות הינם בכל הקשור לכלל רכיבי האתר, לרבות אך לא רק, מלל, תמונות, סרטונים, אנימציות, מוזיקה, עיבוד, קוד מקור ועוד.
 2. האתר מכיל מידע וחומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קניין אחרות. לרבות אך לא רק, תמונות, מוזיקה, סרטון, שהינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או קיבלו את ההיתר לעשות שימוש בהם, ואין לצד ג' היתר לעשות בהם שימוש שלא לצורך המטרה שהוקמו.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מורשה מהחברה בלבד.
 4. חל איסור מפורש לבצע בתוכן סילוף , פגימה או שינוי במידע הקיים באתר .
 5. חל איסור שימוש במפורש או במשתמע באמצעי טכנולוגי קיימים על מנת להעתיק, לשכפל או ליצר עותק של המידע המופיע באתר.
 6. כל מידע אישי ו/או ציבורי הנמסר על ידי הגולש באמצעות האתר ו/או באחד מהאמצעים העומדים לרשותו דרך האתר, יישמר במאגר הנתונים של החברה.
 7. באתר יש את האפשרות להגיש טפסים ו/או להעלות תמונות ו/או לשתף מידע וכל פעולה אשר נותנת את האפשרות לשתף מידע עם החברה ,מידע זה ישמר במאגר הנתונים של החברה.
 8. יובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי הגולש בכל אמצעי שהוא וזאת מאחר ובעת שליחת המידע לחברה, תוכן המידע הופך לחלק ממאגרי החברה. ועל כן הינו תוכן החברה והיא תוכל לעשות בו שימוש בכל דרך שהינה חוקית לשימושה. 

 

שיפוי:

המשתמש מתחייב בזה לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.

 

מדיניות פרטיות  בהתאם לס' 11 לחוק הגנת הפרטיות,התשמ"א-1981:

 1. מייד עם חיבור לאתר מועברים בצורה אוטומטית פרטים בין שרתי האינטרנט של הגולש ושל החברה. לרוב מדובר בפרטים טכניים הכוללים בין היתר מערכת הפעלה, מהו הדפדפן בו גולשים ומהי שפת המשתמש. מידע זה אינו נשמר באופן סדיר, אך החברה שומרת לזכותה לעשות שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ולשמור את המידע המקור ו/או עותק לפי שיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע סטטיסטי לצד ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות אך לא רק, הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל  מהווים בין היתר הסכמה לקבל דברי פרסומת , ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח בכל אמצעי תקשורת ועפ"י שק"ד דעתה הבלעדי הודעות מכל סוג , בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים [בקבוצת האתרים בלבד המנוהלים ומופעלים על ידה] . 
 3. המידע האישי לא ייחשף ולא יעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות שלא מצוינות בס' 1 אך ניתן יהיה להשתמש במידע למטרות סקר שוק.

 

שימוש במידע:

 1. האתר ו/או החברה רשאים לעשות שימוש במידע האישי בהתאם להוראות המדיניות ו/או על פי הוראות כל דין בהתאם למטרות הבאות ולא רק :
  1. שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים אותו הוא מציע.
  2. זיהוי כניסות חוזרות לאתר.
  3. שיפור השירות והעשרת התכנים. 
  4. שליחת מידע אישי ללקוח בהתאם להעדפותיו בשירותי SMS והודעות דוא"ל. מידע שעשוי להיות פרסומי באופיו והכל בהתאם לאמור בהסכם זה.
  5. ליצירת קשר בהנחה והחברה תחשוב שיש צורך בכך.
  6. כדי לאכוף את האמור בהסכם זה לרבות מילוי הדרישות על פי חוק, תקנה ו/או דרישת סמכות מקומית.
 2. מסירת מידע לצד ג' היה ובהנחה והחברה תאלץ לעשות זאת תהא במקרים הבאים וכדלקמן:
  1. לגופים העובדים בשיתוף פעולה עם האתר והחברה לשם שימושם הסביר והתקין.
  2. במידה ותופר הוראות תנאי השימוש באתר.
  3. במידה ויתקבל צו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת אחרת.
  4. בכל תחום ההליכים המשפטים, לרבות אך לא רק, מחלוקת, טענה, דרישה ו/או תביעה.
  5. במידה וישנו ספק סביר כי אי מסירת המידע תגרום נזק ללא הופכין לגופך או לגוף של צד ג'.

 

 1. סיום התקשרות והסרה מרשימת התפוצה של החברה: בכל עת תוכל להסיר את שמך והמידע האישי שלך מרשימת התפוצה, כל שעליך לעשות הוא ליצור קשר עם נציגי החברה באמצעי התקשורת המופיעים באתר זה.

 

אבטחה:

החברה מנסה לעשות ככל שביכולתה לשמור על סודיות המידע, ונוקטת את כל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לעשות זאת ובכל האמצעים המקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון ו/או נובעים מפעולה שלא היה על החברה לעשות, לא תהא החברה אחראית לכל נזק במישרין ובעקיפין ו/או כל סוג נזק שיגרם ללקוח- אם המידע יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה ולא למטרות האתר והקבוצה.

 

איסוף נתונים:

איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע בשתי דרכים:

 1.  ישירות – למשל, כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים.
 2. בעקיפין – באמצעות טכנולוגיית האתר, כגון כתובת ה- IP שלך, הדפים שבהם אתה צופה, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך.

המטרה לאיסוף הנתונים הינה בין היתר למקסם חווית גלישה ולכל מטרה אחרת שתתבהרנה לך או המתוארות במועד איסוף הנתונים ולכל מטרה אחרת המצוינת בתקנון זה.

 

 • עוגיות – cookies:
 • באתרנו יש שימוש בעוגיות – cookies.
 • במהלך הגלישה באתר, יתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ " עוגייה" במחשב ו/או באמצעי הטכנולוגי של הגולש בלבד. קובץ זה יכול להכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון דפים בו הוא ביקר ועוד. 
 • מטרת השימוש בעוגיות – cookies הינה למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.
  1. חלק מהאופציות המוצעות באתרנו הן ללא נגישות ללא השימוש בעוגיות – cookies
 • הגולש יכול להגדיר מראש באמצעות הגדרת הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב האישי של הגולש ו/או בכל אמצעי טכנולוגי בעזרתו הוא משתמש באתר –לא לאפשר לעוגייה להתאחסן במחשב שלו.
 • יש לציין כי אם תחבר לבטל את השימוש בעוגייה לא תוכל להשתמש בכל האופציות שיש לאתרנו להציע לך באופן מלא.

 

 

 • שימוש בגוגל ניתוחים- Google Analytics
 1. באתר זה נעשה שימוש בשירות גוגל –ניתוחים וזאת על מנת לנתח מידע בדבר השימוש באתרנו , המטרה הינה ללמוד את המידע ולשפר את האתר והפרסום בו.
 2. שירות זה מסופר על ידי חברת גוגל Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) בכך שגוגל מעברת את המידע על השימוש באתר תוך שימוש בכלל האמצעים להגנת המידע האישי שלך.
 3. גוגל מתעדת את המידע הבא, אך לא רק: דפים שאוחזרו, קליקים, גלגול, משך זמן בעמוד, מיקומך, כתובת ה IP בצורה מוצפנת, ועוד.
 4. המידע נאסף בהתאם למדיניות גוגל, כאשר היא פועלת על פי הנחיות בטיחות של הסכם “EU-US Privacy Shield” ,המידע נשמר בהתאם לזמן המוגדר, ובאופן המוגדר במדיניות גוגל – המידע משמש לאנליזה וניתוח נתונים. 

 

 

 • רשת חברתית :פייסבוק- Facebook:
 1. אתר זה משתמש בתוספים (“plug-ins”) של הרשת החברתית פייסבוק facebook.com, המופעלת על ידי Facebook Inc – 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). 
 2. תוספים אלו ניתנים לזיהוי על ידי הלוגו של פייסבוק (האות “f” על משבצת כחולה)
 3. כאשר גולש נכנס לקישור הפייסבוק-הדפדפן שלו יוצר חיבור ישיר לשרת של פייסבוק ומועבר ישירות לדף הפייסבוק האישי וממוזגת עם האתר. 
 4. לספק אין שום השפעה על היקף המידע שפייסבוק אוספת בעזרת תוסף זה. יחד עם זאת פייסבוק מקבלת את המידע שהמשתמש נכנס לעמוד מסוים , אם מבצע בו פעולות כגון : תגובות ו/או לייק.
 5. אם המשתמש הוא בעל פרופיל בפייסבוק אך אינו מעוניין שפייסבוק תאגור מידע לגביו דרך האתר זה עליו להתנתק מהחשבון בטרם הגלישה באתר זה.
 6. האתר משתמש במעקב ההמרות של Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, USA (“Facebook”).
 7. מטרת השימוש במעקב ההמרות הינו לבחון את ייעלות הפרסום  על ידי קבלת מידע סטטסטי בלעדי מפייסבוק ו/או פרסומי ו/או מחקרי בלבד.
 8. המידע אינו כולל התייחסות פרטנית לאדם ספציפי .
 9. במידה ואתה רוצה להסיר את הסכמתך לשימוש ב Conversion Pixel, אנא כנס לחשבון הפייסבוק האישי שלך ותפעל להסרת הסכמתך.

 

 

 • יוטיוב- youtube:
 1. אתר זה עשוי לכלול תוסף ששייך ליוטיוב, שהם חלק מחברת גוגל Google, Inc. 
 2. ברגע שאתה כגולש מגיע לעמוד באתרנו שיש בו תוסף של יוטיוב, נוצר קישור ישיר לשרתי יוטיוב. 
 3. שרת יוטיוב מקבל מידע לגבי העמוד הספציפי אותו ביקרת. 
 4. אם, בנוסף, אתה מחובר לחשבון היוטיוב שלך, אתה מאפשר לגוגל לקשר בין המידע הנ"ל לבין הפרופיל האישי שלך. 
 5. אתה יכול למנוע אפשרות זו אם תצא מחשבון היוטיוב שלך לפני שתכנס לגלוש באתר. 

 

סמכות שיפוט:

 1. הצדדים מסכימים כי פרשנות תקנון זה יעשה כלשונו וככתובו.
 2. אכיפת תקנון זה ואו כל פעולה הנובעת מאי שימוש ראוי של מי מהצדדים בניגוד לתקנון זה תוביל לאכיפתו של ההסכם.
 3. הצדדים מסכימים מראש כי יפנו להליך בוררות וזאת בהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

שונות:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם לרבות המידע, השירותים הניתנים על ידה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. החברה רשאית לחסום מעת  לעת את האתר וזאת לצורך ביצוע שדרוגים אך לא רק, לשנות את מבנה האתר, את מלאי המוצרים, שעות הפעילות וכל מה שיראה לחברה כנכון וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש.
 3. אם ייקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

 

יצירת קשר:

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר ו/או השירות לרבות פגיעה בזכות ו/או תוכן פוגע , יש ליצור קשר באמצעות אחד מהאפשרויות הבאות:

 1. כתובת החברה: שדרות טום לנטוס 60 נתניה
 2. כתובת דוא"ל של שירות הלקוחות: contact@hod-eng.com
 3. מספר טלפון: 0544267736
 4. צור קשר באתר